Põhikiri

Eesti Külmaliidu põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Külmaliit (edaspidi EKL) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab külmutusega tegelevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid.

1.2 EKL asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3 EKL on iseseisev juriidiline isik, kes valdab, kasutab ja käsutab oma vara, on iseseisva varalise vastutusega ning võib oma nimel omandada õigusi ja võtta kohustusi. EKL-l on oma pitsat, sümboolika ja pangaarve.

1.4 EKL on mittetulundusühing, mille põhikirjaliste eesmärkide hulka ei kuulu ainelise tulu saamine ja selle jaotamine. EKL kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.5 EKL vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Riik ei vastuta EKL -i kohustuste eest, samuti ei vastuta EKL riigi kohustuste eest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. EKL ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta EKL liige EKL kohustuste eest, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.6 EKL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast.

1.7 EKL tegevuse majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Esimene majandusaasta algab EKL- i mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisega ja kestab registrisse kandmise aasta 31. detsembrini.

1.8 EKL on asutatud tähtajatult.

1.9 EKL ametlik nimi on Eesti Külmaliit, mida tõlgitakse alljärgnevalt:
inglise keelde – Estonian Refrigeration Association

vene keelde – Estonskaja Holodilnaja Assotsiatsija.

 

2. EESMÄRGID, FUNKTSIOONID, ÕIGUSED

2.1 EKL eesmärgid on:

2.1.1 EKL liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil;

2.1.2 EKL liikmete professionaalse meisterlikkuse ja töö kvaliteedi arendamine;

2.1.3 EKL liikmete atesteerimise organiseerimine, ühtlasi propageerides avalikkuses EKL liikme kvaliteedisertifikaati kui garantiid pakutavatele teenustele kvaliteedis ja õiglases hinnas nii soetusmaksumuse kui ka ekspluatatsioonikulude osas;

2.1.4 osalemine koostöös riiklike institutsioonidega keskkonda puudutavate probleemide lahendamisel;

2.1.5 külmaalaste teadus- ja tehnikasaavutuste populariseerimine ja õpetamine;

2.1.6 koostöö teiste riikide külmaala ühenduste ja organisatsioonidega informatsiooni ja teabe alal.

2.2 EKL täidab järgmiseid funktsioone:

2.2.1 esindab ja kaitseb EKL liikmete huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil küsimustes, mis on seotud EKL tegevusega;

2.2.2 töötab välja ja esitab ettepanekuid riiklikele institutsioonidele külmaalaga seotud seadusandluse ja normatiivaktide kohta;

2.2.3 suunab liikmete kaudu EKL tegevust Eestis;

2.2.4 suhtleb organisatsioonide ja isikutega Eestis ja välismaal;

2.2.5 annab välja, levitab ja tutvustab külmaalast informatsiooni ja kirjandust;

2.2.6 organiseerib õppusi, seminare ja kursusi;

2.2.7 osutab praktilist abi EKL liikmetele külmaalases tegevuses;

2.2.8 osutab abi EKL liikmetele krediitide ja sihtotstarbeliste toetuste saamiseks;

2.2.9 organiseerib EKL liikmete sertifitseerimist ja selle populariseerimist avalikkuses;

2.2.10 soetab, omab või rendib oma tegevuseks vajalikke ruume ja vahendeid;

2.2.11 kasutab vajaduse korral palgalist tööjõudu;

2.2.12 täidab muid funktsioone ning osutab muid teenuseid EKL liikmetele ja teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, mis ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega ja käesoleva põhikirjaga.

2.3 EKL-l on õigus:

2.3.1 oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks ja kostjaks kohtus ning tal on iseseisev bilanss;

2.3.2 astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

2.3.3 omada arveldusarveid;

2.3.4 omada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara;

2.3.5 vastavuses seadusandlusega tegeleda ettevõtlusega järgmistel aladel:
– EKL liikmete ja teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine külmaalastes küsimustes;
– külmaalase kirjanduse ja muu informatsiooni avaldamine ja väljaandmine;
– teistel aladel, tulenevalt EKL põhikirjaga määratletud funktsioonidest.

2.3.6 kehtestada hinnad EKL poolt osutatavatele teenustele;

2.3.7 saada rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks.

 

3. EKL LIIKMED

3.1 EKL -i asutavad asutajaliikmed asutamiskoosolekul. EKL liikmeks vastuvõtmiseks tuleb tasuda sisseastumismaks, mille suuruse ja tasumise korra kehtestamine kuulub üldkoosoleku pädevusse.

3.2 Asutajaliikmed on kohustatud tasuma sisseastumismaksu. Sisseastumismaksu mittetasumisel arvatakse asutajaliige juhatuse otsusega EKL-st välja.

3.3 EKL-i liikmeks võivad saada, tasudes eelnevalt liikmemaksu, kõik:
– juriidilised isikud, mis on registreeritud kehtestatud korras, kes tegelevad külmutusega ja tunnistavad ja järgivad oma tegevuses EKL põhikirja; aga ka teised isikud, olenemata nende tegevusalast, kes toetavad EKL-i eesmärke ja järgivad EKL põhikirja.

3.4 EKL-i liikmeks vastu võtmine või sellest välja astumine toimub taotleja poolt juhatusele esitatud kirjaliku avalduse põhjal. Juhatus teeb oma otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

3.5 EKL liikme võib välja arvata juhatuse otsusel EKL põhikirja sätete või Eesti Vabariigi seaduste rikkumise eest.

 

4. EKL LIIKMETE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

4.1 EKL liige on kohustatud:

4.1.1 järgima EKL põhikirja ja juhatuse otsuseid;

4.1.2 maksma õigeaegselt EKL poolt kehtestatud liikmemaksu;

4.1.3 tunnistama ja järgima ausat konkurentsi oma majandustegevuses;

4.2 EKL liikmetel on õigus:

4.2.1 osaleda EKL üldkoosolekul hääleõigusega;

4.2.2 valida juhatust ja revisjonikomisjoni, olla valitud nende liikmeks;

4.2.3 esitada ettepanekuid EKL põhikirja ja juhatuse koosseisu muutmiseks, nõuda seaduses ettenähtud korras üldkoosoleku kokkukutsumist, esitada ettepanekuid EKL juhatusele EKL tegevust puudutavates küsimustes;

4.2.4 kasutada EKL teenuseid;

4.2.5 EKL-st välja astuda.

 

5. EKL STRUKTUUR JA JUHTORGANID

5.1 EKL struktuuri moodustavad:

5.1.1 liikmete üldkoosolek;

5.1.2 juhatus;

5.1.3 revisjonikomisjon;

5.1.4 töökomisjonid.

5.2 EKL kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

5.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.3.1 EKL põhikirja muutmine ja täiendamine, uue põhikirja vastuvõtmine;

5.3.2 EKL eesmärgi muutmine;

5.3.3 EKL juhatuse, revisjonikomisjoni ja uute töökomisjonide valimine;

5.3.4 EKL eelarve, juhatuse aruande ja revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine ja kinnitamine;

5.3.5 juhatuse poolt esitatud EKL-I sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;

5.3.6 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;

5.3.7 EKL teise mittetulundusühinguga ühinemise või EKL-I jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

5.3.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

5.4 Üldkoosoleku otsused vormistatakse protokollina, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija (häältelugeja) allkirjaga.

5.5 Üldkoosolekul on õigus tema poolt EKL struktuuri moodustavatesse organitesse valitud isikuid nende sobimatuse korral või nende omal soovil tagasi kutsuda enne nende volituste tähtaja lõppemist ja valida neile asendajad.

5.6 Üldkoosoleku kutsub kokku EKL juhatus mitte harvemini kui üks kord aastas majandusaasta esimese poolaasta jooksul. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku, kui seda nõuavad vähemalt 1/10 EKL liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus kirjalikult kõigile liikmetele vähemalt kaks nädalat ette. Nimetatud teade peab sisaldama andmeid üldkoosoleku läbiviimise aja, koha ja päevakorra kohta.

5.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 51 protsenti ühingu liikmete arvust. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv liikmeid, tuleb 30 päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu avalikul või salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega. Põhikirja paranduste ja täienduste vastuvõtmisel ning EKL tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 3/4 kohal olevatest liikmetest. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.8 EKL liige võib üldkoosolekul osaleda isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volitus peab olema kirjalikus vormis. Esindajaks saab olla vaid teine EKL-I liige.

5.9 EKL üldkoosolek protokollitakse. Protokoll koostatakse seaduses ettenähtud korras. EKL liikmel on õigus saada juhatuselt üldkoosoleku protokolli ärakiri.

 

6. EKL JUHATUS

6.1 EKL-i juhib ja esindab juhatus, mis koosneb mitmest liikmest. Juhatuse liige ei pea olema EKL-i liige. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

6.2 Juhatuse liikmeid võib olla kolm kuni kaheksa. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi EKL-i liikmete üldkoosolek. Juhatuse liige valitakse kaheks aastaks.

6.3 Juhatus peab EKL-i juhtima vajaliku hoolsusega ja liikmeid raamatupidamise aastaaruande esitamisel EKL-i majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

6.4 Juhatuse liikmete õiguste ja kohustuste täpsemaks määratlemiseks võidakse nendega sõlmida vastavad lepingud. EKL-i nimel nimetatud lepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks volitatud isikud määratakse üldkoosoleku otsusega.

6.5 Juhatuse liikmed võivad kõigis õigustoimingutes esindada EKL-i üksinda. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused vormistatakse protokolliliselt (osalejate allkirjaga).

6.6 Juhatus otsustab palgalise tööjõu kasutamise vastavalt majandusaasta kinnitatud eelarve piiridele.

 

7. ARUANDLUS, REVISJONIKOMISJON

7.1 EKL raamatupidamist korraldab seaduses ettenähtud korras juhatus, kes tasub riiklikke ja kohalikke makse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri talitusele maksudeklaratsiooni ja muud nõutavad dokumendid.

7.2 EKL finants- ja majandustegevust kontrollib revisjonikomisjon.

7.3 Vähemalt kaheliikmeline revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt üheks aastaks.

7.4 Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla samaaegselt Juhatuse liige.

7.5 Revisjonikomisjon on aruandekohustuslane EKL üldkoosoleku ees.

 

8.TÖÖKOMISJONID

8.1 Töökomisjonid moodustatakse vastavalt EKL-i üldkoosoleku otsusele.

8.2 Töökomisjoni üldised töösuunad määrab kindlaks EKL-I üldkoosolek.

8.3 Töökomisjonide töö tulemused omavad nõuandvat iseloomu.

8.4 Töökomisjonid on aruandekohuslased EKL-i üldkoosoleku ja juhatuse ees.

 

9. EKL VARA

9.1 EKL vara tekib:

9.1.1 EKL liikmetelt laekuvatest maksudest;

9.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest;

9.1.3 tulust, mis saadakse EKL väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või EKL põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest;

9.1.4 muudest sissetulekutest, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirjaga ja Eesti Vabariigi seadusandlusega.

9.2 EKL kasutab rahalisi vahendeid ainult põhikirjas kinnitatud eesmärkide täitmiseks ja oma tegevuses ei taotle isikliku kasumi saamist. EKL võib anda oma rahalisi vahendeid ja vara kasutamiseks oma liikme(te)le lepingu alusel.

10. LÕPPSÄTTED

10.1 EKL likvideerimise, ühinemise või jagunemise küsimuse otsustab üldkoosolek.

10.2 Ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

10.3 EKL lõpetatakse:

10.3.1 üldkoosoleku otsusega;

10.3.2 pankrotimenetluse alustamisel mittetulundusühingu vastu;

10.3.3 mittetulundusühingu liikmete arvu vähenemisel alla viie;

10.3.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;

10.3.5 muul seaduses ettenähtud alusel.

10.4 Vastava otsuse vastuvõtmisel valib üldkoosolek vähemalt 3-liikmelise likvideerimiskomisjoni, kelle ülesandeks on lõpetada EKL tegevus, avaldada EKL tegevuse lõpetamise teade ajalehes, selgitada välja võlausaldajad ning rahuldada nende nõudmised. Likvideerimiskulud kaetakse EKL arvel. Likvideerimiskomisjoni tulemused vormistatakse lõppaktiga.

10.5 Pärast kõigi kreeditoride nõudmiste rahuldamist EKL-ile jäänud vara antakse üle ühele või mitmele sarnase eesmärgiga tegutsevale mittetulunduslikule organisatsioonile likvideerimiskomisjoni valikul.

EKL tegevus lõpetatakse viimase üldkoosoleku otsuse alusel ning üldkoosolek kinnitab ka likvideerimiskomisjoni lõppakti. EKL-I likvideerijad esitavad avalduse EKL tegevuse lõpetamise kohta kolme tööpäeva jooksul peale lõppakti kinnitamist riikliku registri pidajale EKL registrist kustutamiseks.

 

Põhikiri on kinnitatud EKL asutamiskoosolekul 17. oktoobril 1999 aastal. Muudetud üldkoosolekul 14. aprill 2015 aastal.

Vaata põhikirja faili kujul!