Liikmeksastumine

EKL LIIKMEKS ASTUMINE

Eesti Külmaliidu liikmeks võivad astuda kõik juriidilised isikud, kes tegelevad külmutusega, aga ka teised isikud olenemata nende tegevusalast, kes toetavad EKL-i eesmärke ja järgivad EKL põhikirja.

EKL-i liikmeks vastu võtmine või sellest välja astumine toimub taotleja poolt juhatusele esitatud kirjaliku avalduse* põhjal. Juhatus teeb oma otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

EKL-i liikmeks vastu võetud ettevõtted on kohustatud tasuma sisseastumis- ja aastamaksu vastavalt esitatud arvele. Sisseastumismaks on ühekordne makse.

EKL-i sisseastumismaks

– Ettevõtted 200.00 EURi.

EKL-i aastamaks 

– Ettevõtted  400.00 EURi.

 

EKL liikmete õigused

EKL liikmetel on õigus:

1. Osaleda EKL üldkoosolekul hääleõigusega;

2. Valida juhatust ja revisjonikomisjoni, olla valitud nende liikmeks;

3. Esitada ettepanekuid EKL põhikirja ja juhatuse koosseisu muutmiseks, nõuda seaduses ettenähtud korras üldkoosoleku kokkukutsumist, esitada ettepanekuid EKL juhatusele EKL tegevust puudutavates küsimustes;

4. Kasutada EKL teenuseid;

5. EKL-st välja astuda.

 

EKL liikmete kohustused

EKL liige on kohustatud:

1. Järgima EKL põhikirja ja juhatuse otsuseid;

2. Maksma õigeaegselt EKL poolt kehtestatud liikmemaksu;

3. Tunnistama ja järgima ausat konkurentsi oma majandustegevuses.

 

*LAE ALLA LIIKMEKSASTUMISE AVALDUS!

(soovi korral võite selle allkirjastada ID-kaardiga ja saata info@kylmaliit.ee)