Kutsestandardid

KUTSESTANDARD

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Kutsestandard on:

  • aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel
  • aluseks kompetentsuse hindamisel
  • abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel.
  • abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele.
  • abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse.
  • aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel

Kutsestandard peab vastama järgmistele tingimustele:

  • On koostatud töö funktsionaalsest analüüsist lähtuvalt, arvestades kokkuleppeid kutsete laiapõhjalisuse või kitsuse osas
  • kirjeldama oodatavaid kompetentse vaadeldavate ja hinnatavatena
  • määratlema isiku kompetentsuse hindamise viisid määratlema vastava kutse kvalifikatsioonitaseme EKR-s

(allikas: www.kutsekoda.ee)